Thursday, January 22, 2009

Съдържание на изпита по старогръцка литература

Специалност Новогръцка филология, ІІ курс, семестър І 2008/2009
дата на изпита: 16 февруари, понеделник, каб. 175, 10 ч.

І. Протичане на изпита

Изпитът е устен.
Студентът избира по жребий една от десетте теми.

1. Задават се до 3 въпроса по материала (за литературни факти).
2. Студентът говори за наученото по темата
3. Задава се въпрос по материала (за съдържанието на текстовете)

При поставянето на оценка се взима предвид и участието в упражненията през семестъра


ІІ. Съдържание на изпита

А. Въпроси за литературни факти


1. Кои произведения се приписват на Омир/ на Хезиод?
2. Какво знаем за биографията на Омир и откъде/ за биографията на Хезиод и откъде/за биографията на Демостен и откъде?
3. Кога за пръв път са били записани “Илиада” и “Одисея”?
4. Какво значи хекзаметър/елегия/ямб?
5. Посочете поне двама автори, които пишат в хекзаметър, освен Омир/двама комически поети, освен Аристофан/ 5 имена на архаични поети/ 3 на класически/ 2 на елинистически/ 5 прозаици от гръко-римската епоха
6. Кои произведения са запазени от Есхил/ Софокъл/; избройте 9 от оцелелите произведения на Еврипид/ 7 на Платон/ 5 на Аристофан/ 3 на Ксенофонт/ 3 романа, написани на старогръцки език
7. Кой век живее/кога е роден: Аристофан/ Менандър/ Пиндар/ Платон/ Демостен/ Херодот/ Лукиан/ Еврипид/ Сафо
8. Каква е разликата между старата и новата комедия/ какви са героите в новата комедия?
9. Кои са трите рода ораторска проза/ видовете лирически поизведения според повода на създаването им?

Б. Теми

1. Омировата поезия. Илиада
2. Омировата поезия. Одисея
3. Хезиодовият епос. Дела и дни
4. Лириката. Пиндар. Първа питийска ода
5. Трагедия. Едип цар
6. Трагедия. Агамемнон
7. Стара комедия. Облаци
8. Елинистическа комедия и роман. Мъчният човек, Дафнис и Хлоя
9. Историография. Херодот. книга І
10. Реторика. Демостен. Първа реч срещу Филип.

В. Въпроси за съдържанието на текстовете

1. Разкажете накратко фабулата на “Илиада”/ “Одисея”/ “Мъчният човек”/ “Дафнис и Хлоя”/ “Агамемнон”/ “Облаци”?
2. Какво се случва в първа песен на Илиада /в 22 песен на Одисея/ кои са приключенията на Одисей, за които разказва на феаките?
3. Какво се препоръчва да се прави в отделните сезони в “Дела и дни”/ какво се случва през сезоните в “Дафнис и Хлоя”?
4. В коя част на Илиада е единоборството между Менелай и Парис/ смъртта на Патрокъл/ състезанията при погребението на Патрокъл/ в коя част от Одисея е пътешествието на Телемах/ разказът на Одисей/ срещата на Одисей и Телемах?
5. Кои са частите на трагедията според Аристотел/ определението за трагедия (“Поетика”, гл. 6)/ как е възникнала и се развива литературата (“Поетика”, гл. 4)/?
6. Как Едип узнава, че пророчеството за него се е сбъднало?
7. Кои са богините, които раждат деца от Зевс според “Теогония”/ кои са действащите лица в “Агамемнон”/ “Пирът”?
8. Какво мисли за любовта: Федър/ Ериксимах/ Аристофан/ Сократ (Диотима)?
9. Какво твърди Демостен в “Първа реч срещу Филип”/ какво разказва Херодот в първа книга на “История”/ как Пиндар възхвалява Хиерон в “Първа Питийска ода”/ кои са най-важните събития в света на боговете според Хезиод в “Теогония”?