Thursday, January 20, 2011

Изпит по старогръцка литература КФ 2011

І. Изпитни теми:

1. Особености на епическия жанр. Омир и Хезиод. Омиров въпрос.
2. Сюжетът на "Илиада" и неговото развитие. Главни ценности в света на "Илиада". Конфликти между герои, общности и богове и тяхното разрешаване.
3. Сюжетът на „Одисея” и неговото развитие. Основни теми и сюжетни нива в „Одисея”.
4. „Теогония” и „Дела и дни”. Структура на „Дела и дни”.
5. Дялове на старогръцката лирика. Основни представители. Основни теми във фрагментите на Сафо.
6. Аристотел за трагедията и трагическата фабула (mythos) - "Поетика", 1-18. Фабулата на "Едип цар"
7. Особености на комическия жанр. „Циклоп” на Еврипид. Аристофан. Структура на комедията. Сюжети на Аристофановите комедии. „Осите”.
8. Разлики между старата и новата атическа комедия.
9. Историография. Строеж на Херодотовата "История"
10. Историография. Тукидид за гръцката история и ролята на Атина в нея - кн. І, 1-27; кн. ІІ, 35-46.
11. Историография и реторика. Краят на Пелопонеската война според изложенията на Лизий ("Реч срещу Ератостен") и Ксенофонт ("Гръцка история", кн. І-ІІ)
12. Реторика. Ролята на Атина в гръцкия свят според Изократ ("Панегирик") и Демостен ("За венеца")
13. Философска проза. Хераклит, Платон, Аристотел, Епиктет.
14. Особености на Платоновия диалог. Сюжети и теми на диалозите. „Критон”.


ІІ. За провеждането на изпита

а. Студентът говори по една от изпитните теми, получена по жребий.
б. Обсъждане на курсовата работа

**

Курсовите работи трябва да бъдат изпратени на доц. Гочев и д-р Панова до 16 февруари
Изпитът ще се проведе на 18 февруари, петък, от 10 ч. в каб. 175