Monday, January 30, 2012

Изпит по старогръцка литература КФ 2012

А. Изпитни теми:

І. Омировият епос. Какво знаем за Омир. Преводи и представяния на български. Разлики между “Илиада” и “Одисея”

ІІ. Хезиодовият епос. Какво знаем за Хезиод. Разлики между “Теогония” и “Дела и дни”

ІІІ. Лирика от епохата на архаиката 1.
Формални и съдържателни особености на елегията и ямба. Представете накратко един елегически и един ямбически поет по ваш избор.

ІV. Лирика от епохата на архаиката 2.
Солов и хоров мелос. Представете накратко Сафо и Пиндар (Първа Олимпийска ода).

V. Трагедия. Възникване на жанра и организация на представленията. Аристотел за трагедията. Какво знаем за трагиците от класическата епоха. Преводи и изследвания върху трагедията на български. Трагичното в “Едип цар”

VІ. Историография. Херодот. Съдържание на “Историята”. Историята на персийската империя според Херодот. Влияние и присъствие на други поетични и прозаически жанрове в Херодотовата историография.

VІІ. Историография. Съдържание на “История на Пелопонеската война”. Тукидид за развитието на гръцката цивилизация (І, 2-19). Съпоставянето на атинския и спартанския обществен живот (ІІ, 35-46). Тукидид за своя метод (І, 1, 20-22, V, 26). Човешкото поведение в условията на природна или обществена катастрофа (ІІ, 47-57, ІІІ, 81-84)

VІІІ. Реторика. Възникване. Реториката през V в. Софистическото движение – откъде знаем за софистите.

ІХ. Особености на комическия жанр. Аристотел за смешното и комедията в „Поетика”. Етапи в развитието на атическата комедия.

Х. Общо представяне на запазените Аристофанови комедии. Сюжет и структура на „Мира” на Аристофан.

ХІ. Форми на философстването и на философския текст: фрагмент (Хераклит), диалог (Платон), трактат (Аристотел), диатриба (Епиктет).

ХІІ. Общо представяне на Платоновите диалози. Сюжет и структура на „Хармид”.

ХІІІ. Мястото на философията в рамките на старогръцката литература. Аристотел за същността на философията („Метафизика”, А, 1-5).

ХІV. Реториката през ІV в. Сравнение между Изократ (“Панегирик”) и Демостен (“Филипики”).

ХV. Сюжет, структура и жанрови особености на „Мъчният човек” на Менандър.

ХVІ. Античен роман – обща характеристика на жанра; представители. Сюжет и особености на „Дафнис и Хлоя” на Лонг.


Б. За провеждането на изпита

а. Студентът говори по една от изпитните теми, получена по жребий.
б. Обсъждане на курсовата работа

**

Курсовите работи трябва да бъдат изпратени на доц. Гочев и д-р Панова до 8 февруари, сряда.
Изпитът ще се проведе на 10 февруари, петък, от 16 ч. в каб. 175