Saturday, January 23, 2010

Изпит за специалност Новогръцка филология

І. За провеждането на изпита

Изпитът е устен. Състои се от три части

а. Въпроси, отнасящи се до факти от историята на старогръцката литература. Вж. ІV а.

б. Студентът говори по тема от съдържанието на лекционния курс, получена по жребий. Вж. ІІ

в. Въпроси, отнасящи се до съдържанието на отделни произведения. Вж. ІV б.

При оформянето на оценката се взима предвид и работата на студента през семестъра (преди всичко подготовката за упражнения)ІІ. Теми на лекционния курс

А. Поезия

1. Омировият епос. "Илиада"
2. Омировият епос. "Одисея"
3. Хезиод. "Дела и дни"
4. Лирика. Пиндар, “Първа Питийска ода”
6. Трагедия. Софокъл, “Едип цар”
7. Стара комедия. Аристофан, “Облаци”
8. Нова комедия. Менандър, “Мъчният човек”


Б. Проза

9. Историография. Херодот, “История”, кн. І
10. Реторика. Изократ, “Панегирик”
11. Философски диалог. Платон, “Пирът”
12. Роман. Лонг, “Дафнис и Хлоя”ІІІ. Други произведения, които трябва да бъдат прочетени

1. Хезиод. "Теогония"
2. Пиндар. “Осма Питийска ода "
3. Есхил. "Агамемнон"
4. Еврипид. “Елена”
5. Аристофан. "Осите"
6. Тукидид. "История на Пелопонеската война", пар. 1-23
7. Аристотел. “Поетика”
8. Плутарх. “Александър”
9. Лукиан. “Истинска история”
10. “Аполоний, цар на Тир”, “Роман за Александър”ІV. Въпроси

А. за литературни факти
(примерни!)

1. Кои произведения се приписват на Омир/ на Хезиод?
2. Какво знаем за биографията на Омир и откъде/ за биографията на Хезиод и откъде/ за биографията на Пиндар и откъде?
3. Кога за пръв път са били записани “Илиада” и “Одисея”?
4. Какво значи хекзаметър/елегия/ямб?
5. Посочете поне двама автори, които пишат в хекзаметър, освен Омир/двама комически поети, освен Аристофан/ 5 имена на архаични поети/ 3 на класически/ 2 на елинистически/ 3 на трагически поети, от които няма запазени произведения/ 3 на историци от класическата епоха, от които не са запазени цели произведения/ 3 на софисти от класическата епоха/ 5 на оратори от класическата епоха, от които има запазени речи/ 5 на прозаици от гръко-римската епоха
6. Кои произведения са запазени от Есхил/ Софокъл/; избройте 9 от оцелелите произведения на Еврипид/ 7 на Платон/ 5 на Аристофан/ 3 на Ксенофонт/ 3 на Аристотел/ 3 романа, написани на старогръцки език
7. Кой век живее/ кога е роден: Аристофан/ Менандър/ Пиндар/ Платон/ Изократ/ Херодот/ Епикур/ Диоген от Синопа/ Плутарх/ Лукиан/ Еврипид/
8. Каква е разликата между старата и новата комедия/ какви са героите в новата комедия?
9. Кои са трите рода ораторска проза/ видовете лирически поизведения според повода на създаването им?


Б. за съдържанието на текстовете
(примерни!)

1. Разкажете накратко фабулата на “Илиада”/ “Агамемнон”/ “Елена”/ “Осите”/ “Истинска история”?
2. Какво се случва в 24 песен на Илиада/ 11 песен на Одисея/ кои са приключенията на Одисей, за които разказва на феаките/ къде пътува Телемах?
3. В коя част на Илиада е единоборството между Менелай и Парис/ смъртта на Патрокъл/ състезанията при погребението на Патрокъл/ в коя част от Одисея е срещата на Одисей и Телемах/ разказът на Одисей/ разговорът на Одисей със свинаря?
4. Какво се препоръчва да се прави в отделните сезони в “Дела и дни”/ какво се случва през сезоните в “Дафнис и Хлоя”?
5. Кои са най-важните събития в света на боговете според Хезиод в “Теогония”?
6. Кои са богините, които раждат деца от Зевс според “Теогония”/ кои са действащите лица в “Агамемнон”/ “Осите”?
7. С кой герой от троянския цикъл е сравнен Хиерон в “Първа Питийска ода” на Пиндар/ в какво състезание е победил героят на Осма Питийска ода?
8. Кои са непосредствените свидетели на произхода и престъплението на Едип?/ Как Елена и Менелай успяват да избягат от Египет според Еврипид?
9. Кои са частите на трагедията според Аристотел/ определението за трагедия (“Поетика”, гл. 6)/ как е възникнала и се развива литературата (“Поетика”, гл. 4)?
10. Какви са заслугите на Атина към гърците, изброени в“Панегирик” на Изократ/ какво разказва Херодот за раждането и младостта на Кир Велики/ какво мисли Тукидид за големината на ахейската армия, воювала против Троя/ колко са битките между армиите на Александър и Дарий и къде са се състояли те според Плутарх?
11. Какво мисли за любовта: Федър/ Ериксимах/ Аристофан/ Сократ (Диотима)?
12. Какво се твърди за произхода на Александър Македонски според романа/ с кого казва, че е разговарял Лукиан по време на престоя си на Острова на блажените?


V. Справочна литература

Богданов, Б. Николова, А., съст. Антична литература. Енциклопедичен справочник. Д-р Петър Берон, 1988.