Monday, October 3, 2011

Интелектуалците през античността

(Това е избираем курс в специалност Класическа филология за студентите от бакалавърската програма - ІІІ сем. и магистърската програма - І сем. Заниманията протичат като обсъждане на посочените теми, автори и текстове)


1. Седемте мъдреци

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002

2. Питагор и питагорейците. Емпедокъл.

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002
Питагор и питагорейците. Фрагменти. Превод А. Кашъмов, Ст. Терзийски, И. Панчовски. "ЛИК", 1994

3. Софистиката

Платон. Протагор, Хипий, Горгий. В: Платон. Диалози, т. І-ІІ. Превод Г. Михайлов, Б. Богданов. “Наука и изкуство”, 1979-1982.

4. Сократ

Платон. Апология, Лизис, Държавата. В: Платон. Диалози, т. І, ІІІ. Превод Г. Михайлов, Б. Богданов, Ал. Милев. “Наука и изкуство”, 1979-1981.

5. Изократ

Изократ. За замяната на имуществото, Против софистите, Писма. В: Изократ. Речи. Превод В. Герджикова, Н.Шаранков. "Колекция Архетип", 2008.

6. Киниците

Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985; “Планета 3”, 2002

7. Цицерон

Цицерон. Избрани писма. Превод Н. Георгиева. “Народна култура”, 1983; За оратора. Брут. Ораторът. Превод П. Стоянова. УИ “Св. Климент Охридски”, 1992

8. Хораций

Хораций. Събрани творби. Превод Г. Батаклиев. “Народна култура”, 1992

9. Сенека

Сенека. Нравствени писма до Луцилий, т. І-ІІ. Превод А. Шелудко. “Рива”, 1994–1996

10. Плиний Млади

Плиний Млади. Писма. Превод Н.Бакърджиева, В. Тодоранова. “Народна култура”, 1984

11. Апулей

Апулей. Апология. Превод Д. Бояджиев. “Народна култура”, 1990

12. Лукиан

Лукиан. Сатири и пародии. Превод Вл. Атанасов, Б. Богданов. “Народна култура”, 1986; Избрани съчинения. Превод М. Ивайлова. "Колекция Архетип", 2010.

13. Еврейските класици. Йосиф Флавий, Против Апион, Автобиография; Филон Александрийски, Делегация при Гай, Против Флак.

14. Юлиан

Юлиан. Писма. Превод Вл. Атанасов. “Народна култура”, 1983

*

Модерни и съвременни статии и книги по темата:

Костадин Бобев. Аферата "Драйфус". В: Бобев. Осъдени без вина. УИ "Св. Климент Охридски", 2010.

Богдан Богданов. Европейският интелектуалец в профила на античното време. В: Богданов. Европа - разбирана и правена. "Планета 3", 2001

Макс Вебер. Науката като призвание. Превод Р. Даскалов. В: Вебер. Ученият и политикът. "ЕОН-2000", 2000

Жак льо Гоф. Интелектуалците през средновековието. Превод М. Дракова. УИ "Св. Климент Охридски", 1993

Франсоа Дос. Историята на интелектуалците. В: Ходът на идеите. Превод К. Праматаров. "Сонм", 2007

Ивайло Знеполски. Вебер и Бурдийо. Подходи към интелектуалците. "Дом на науките за човека и обществото", 2003

Емил Зола. Писма. В: Зола. Избрани творби, т. 6. "Народна култура", 1987

Жан-Пол Сартр. Реч в защита на интелектуалците. В: Сартр. Ситуации. Превод Т. Минева. "ЕА", 1997.

Б. А. Успенский. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры. В: Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. Материалы международной конференции - Неаполь, май 1997. http://ec-dejavu.ru/i/intelligentia_2.html

Фридрих Хайек. Интелектуалците и социализмът. Превод Й. Чакалова. "МаК", 2005

Кристоф Шарл. Интелектуалците в Европа през ХІХ в. Превод В. Генова. С., 2004

Julien Benda. La trahison des clercs. Paris, 1927
http://www.free-books.us/Others/260599/Julien-Benda-La-trahison-des-clercs

Noam Chomsky. The Responsibility of Intellectuals. NY, 1967
http://www.chomsky.info/articles/19670223.htm

Michel Foucault, Gilles Deleuze. Intellectuals and Power.
http://libcom.org/library/intellectuals-power-a-conversation-between-michel-foucault-and-gilles-deleuze

Charles Kurzman, Lynn Owens. The Sociology of Intellectuals.
http://www.unc.edu/~kurzman/cv/Kurzman_Owens_Intellectuals.pdf

Edward Said. Representations of the Intellectual. NY, 1994.
http://www.scribd.com/doc/20909749/Edward-Said-Representations-of-the-Intellectual

Edward Said. The Public Role of Writers and Intellectuals. Melbourne, 2001
http://www.acij.uts.edu.au/archives/profprac/PublicRoleofWriters.pdf

No comments: