Thursday, March 21, 2019

за лириката


"- Та през класическата древност, архайката и класиката, когато са били създадени най-влиятелните произведения на гръцката лирика и малко по-късно, когато вече е имало размисъл за литературата - тогава все още не е имало общо понятие за лирика. Това се вижда още в началото на Аристотеловата „Поетика“. Там той изрежда няколко вида: елегия, ямб, дитирамб, прибавя и авлетиката, тоест свиренето на флейта, и дори танцовото изкуство; значи събира на едно място видове поезия, музика и танц - и всичко това според него са поетически видове.[i] Има и „лирическа поезия“ даже, но тя е само една от тях; не е литературен род, равностоен на епоса и драмата, а означава просто изпълнение на стихове под съпровод на лира. И по-нататък разяснява какво разбира под „епос“ като част от художествената литература, а също и под „драма“, която дели на трагедия и комедия; и дори прави разлика между литература в стихове и литература в проза. Но никъде не говори специално за лириката като род. Впоследствие обаче, първо в следкласическата епоха, а после в новоевропейската естетика, се явява понятието, което преди малко се опитвахме да определим. Проблемът е, че когато говорим за антична лирика, се налага да включим всичко, което е писано в стихове и не е епос и драма, като при това приемаме Аристотеловото определение, че епосът е художествен текст, написан в хекзаметър. Затова и Омировите химни, макар че са химни, ги причисляваме по-скоро към епоса - както казахме първия ден. Пък някои от тях наистина са си разкази за приключенията на богове. А онова, което включваме в „лириката“, много често няма лирически вид според модерното понятие. Примерно, елегическите стихове на Солон или разни комедийни ямби, като тези на Хипонакт от Ефес – те отиват към лириката, но в тях нищо лирическо не може да се намери.
- Значи ще кажем, че думата „лирика“ има поне две значения.
- Да, и трябва да привикнем с този аристотелистки подход: нали той всеки път, като се опитва да разясни някой термин, първо казва, че думата, с която ще си послужи, се употребява в много значения. Така и с трагедията: той определя какво нарича трагедия в „първи и основен смисъл“, но му се налага да добави, че не всички действителни трагедии – тоест драмите, които по негово време се наричат така – отговарят на определението му. Следователно не всички „трагедии“ са наистина трагични.
- Май имаше още една трудност.
- Да, тя се отнася до наличието на текстове. Лириката сигурно е най-лошо запазеният род от гръцката литература. Ето, примерно от Омир имаме всичко, с което е бил известен, също и от Хезиод. От известните трагици имаме немалко цели драми, също и от главните комедиографи – Аристофан и Менандър. От прозата също: тримата класически историци, Платон и Аристотел от философията, от реториката – Лизий, Изократ и Демостен. И достатъчно романи. Тоест, от прочутите автори и важните жанрове е запазено не всичко, не и повечето, но пък главното. А от лириката – не. Архилох, Сафо, Алкей, Солон, Анакреон - всички те са запазени само във фрагменти. И също Алкман, Мимнерм, Стезихор, Симонид, Бакхилид – те също са били много популярни, макар че сега са по-малко известни. От Теогнид има малко повече. Само Пиндар е оцелял така, че да можем да си съставим по-добра представа. Трудно е да се каже защо.
- А как изобщо са оцелели? На папируси ли?
- Някои фрагменти, да. Повечето в цитати на други автори, примерно двете стихотворения на Сафо са в книгите на Псевдо-Лонгин и  Дионисий Халикарнаски. Друг източник е Палатинската антология – това е един голям сборник с епиграми и други кратки стихотворения, съставян през вековете, като се започне от I в. - и завършен в две редакции във Византия, едната през Х-ти, другата през XIV в. По-големият ръкопис е разпознат към средата на XVII в. в една немска библиотека - в Хайделберг, мисля - която се е наричала „Палатинска“. И след много перипетии е издадена. Тя е ценна, но все пак класиците от VII-V в. са представени слабо, повечето епиграми са на по-късни автори."

(Старогръцката литература. Диалог)


[i]И тъй, епическата и трагическата поезия, а също комедията, дитирамбическата поезия и по-голямата част от авлетиката и китаристиката – всички те, казано общо, са подражание. Така например само с мелодия и ритъм си служат авлетиката, китаристиката и други изкуства с  подобно въздействие, каквото е свирнята на сиринкс.Така ние не бихме могли да назовем с общо име подражанията, които някой би изпълнявал в триметри, в елегически и други подобни стихове. Но има известни изкуства, които използват всички поменати средства, т.е. и ритъма, и мелодията, и размера. Такива са дитирамбическата, номическата поезия, трагедията и комедията“ (Поетика 1447а-1447b; Ал. Ничев, 1975).

No comments: